Reklamačný poriadok

 

  1. Úvodné ustanovenia

 

Spoločnosť TopRobot s.r.o., Okružná 577/4, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 48 310 778, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 106587/B (ďalej len "predávajúci") týmto reklamačným poriadkom ustanovuje podmienky a spôsob uplatnenia práv z vád tovaru pri odplatnom prevode vlastníckeho práva k hnuteľným veciam v rámci záväzkovo právnych vzťahov medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé, s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti (ďalej len „obchodné vzťahy“) a ako predávajúci v rámci týchto obchodných vzťahov vystupuje spoločnosť TopRobot s.r.o.. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Uzatvorením kúpnej zmluvy so spoločnosťou TopRobot s.r.o. a prevzatím predávaného tovaru kupujúci zároveň vyjadruje súhlas s týmto reklamačným poriadkom ako aj vyjadruje, že sa oboznámil s jeho obsahom. Tento reklamačný poriadok je zároveň tiež zverejnený na www.bazen-centrum.sk

 

  1. Právo na uplatnenie reklamácie


1. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky ustanovené v návode na použitie, pripojenom k tovaru, v technických normách vzťahujúcich sa k používaniu daného druhu tovaru, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a pokiaľ je tovar zaplombovaný, nesmie porušiť tieto plomby.


2. Spolu s každým tovarom sa kupujúcemu doručuje aj daňový doklad vyhotovený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v závislosti od druhu tovaru, a od vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim aj písomný záväzok predávajúceho, že dodaný tovar bude po dobu určenú v súlade s týmto reklamačným poriadkom spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, alebo obvyklé vlastnosti (ďalej len „záručný list“). V prípade, ak záručný list nebude priložený k tovaru, slúži na uplatneniu reklamácie daňový doklad.


3. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva z vád tovaru.


4. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania:

-          odovzdaním opraveného výrobku,

-          výmenou výrobku,

-          vrátením kúpnej ceny výrobku,

-          vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,

-          písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie a to v závislosti od druhu vady tovaru ako aj od voľby vykonanej kupujúcim.


5. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovar, pričom okamih prechodu nebezpečenstva škody na tovare je pri osobnom odbere tovaru prevzatie tovaru kupujúcim. Pri doručení kuriérskou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou je okamih prechodu nebezpečenstva škody na tovare určení prevzatím tovaru od kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskou poštou.


6. Kupujúci je povinný uplatniť práva z vád tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo


a) vady zistil


b) pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný uskutočniť,


c) sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do 12 mesiacov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve, pričom pri vadách , na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.


Ak kupujúci neprezrie resp. nezabezpečí prezretie tovaru v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistených pri prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

 

  1. Miesto uplatnenia reklamácie


Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho spravidla osobne v prevádzke, v ktorej bol tovar zakúpený alebo zaslaním reklamovaného tovaru spolu s oznámením vád prostredníctvom prepravnej služby v SR na kontaktnú adresu uvedenú vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti TopRobot s.r.o.

 

  1. Zodpovednosť predávajúceho


1. Spoločnosť TopRobot s.r.o. zodpovedá za vady tovaru v prípade, ak porušila svoju povinnosť vyplývajúcu jej z ustanovenia § 420 Obchodného zákonníka a za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť podľa čl. 5 tohto reklamačného poriadku.


2. Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru ak :


• si kupujúci spôsobil vadu tovaru sám alebo vada vznikla v dôsledku živelnej katastrofy;

• kupujúci o vadách tovaru v čase uzatvorenia zmluvy vedela alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, alebo ak bol na vadu predávajúcim výslovne upozornený;

• z dôvodu vady tovaru bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny;

• vady vznikli v dobe, na ktorú bola predávajúcim poskytnutá záruka za akosť podľa čl. 5 týchto reklamačných podmienok, v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným použitím; nedostatočnou starostlivosťou o tovar, neodbornou inštaláciou ako aj v prípade, ak sa vada prejavila len v spojení so softvérom, pri ktorom nie je kupujúci schopný preukázať spôsob nadobudnutia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v súvislosti s použitím nekompatibilného softvéru,

• boli porušené ochranné plomby na tovare;


• boli vady spôsobené používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie (napr. prevádzka pri nesprávnom pripájanom napätí, pripájanie na nedovolané zdroje prúdu) alebo zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčasti;

• sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si ma tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti;

 

  1. Záruka za akosť


1. Záruka za akosť je prebratie záväzku predávajúcim za to, že dodaný tovar bude po dobu stanovenú podľa tohto článku (ďalej len „záručná doba“) spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté inak obvyklé vlastnosti.


2. Záručná doba je 12 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže spoločnosť TopRobot s.r.o. poskytnúť záruku presahujúcu záručnú dobu ustanovenú v predchádzajúcej vete, pričom podmienky a rozsah záruky za akosť pri takto určenej záručnej doby sa ustanovia v tomto záručnom liste.


3. Záručné doby začínajú plynúť od dňa dodania tovaru. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia.


4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec previať sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.


5. Práva z vád tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.


6. Právo predávajúceho z vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobné po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorými predávajúci plnil svoj záväzok.


7. Ak TopRobot s.r.o. pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto TopRobot s.r.o. nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však TopRobot s.r.o. o prípadných vadách tovaru vie, je povinná na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré TopRobot s.r.o.. kupujúceho neupozornila, je kupujúci oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je kupujúci povinný vrátiť TopRobot s.r.o. všetko, čo podľa zmluvy dostal, t. j. aj tovar prijatý ako dar.

 

  1. Prijatie reklamácie


1. Pri reklamovaní vady tovaru je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe ( t. j. daňový doklad), záručný list (ak bol k predajnej veci vydaný) a originálny obal výrobku (ak je to možné). V prípade, ak kupujúci nie je schopný predložiť reklamovaný tovar v originálnom obale tovaru, je povinný predložiť pri reklamácii tovar v obale, ktorý je schopný zabrániť poškodeniu tovaru.


2. Predávajúci rozhodne o vybavení reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch môže o vybavení reklamácie rozhodnúť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na dlhšej dobe na vybavenie reklamácie, ako je uvedená v predchádzajúcej vete. Do doby určenej podľa tohto článku sa nezapočítava primeraná doba potrebná, v závislosti od druhu výrobkov alebo služieb, k odbornému posúdeniu vady.


3. O prijatej reklamácii sa kupujúcemu na jeho žiadosť vystaví a odovzdá písomné potvrdenie o tom, kedy právo z vád tovaru uplatnilo (doklad o reklamácii), ktorý bude obsahovať :


• dátum uplatnenia reklamácie;

• stručný popis reklamovaného tovaru;

• uplatnenie práva kupujúceho z vád tovaru,

• informáciu o tom, kedy a kde bol tovar zakúpený;

• stručný popis vady, prípadne ako k vade došlo;

• pečiatka a podpis pracovníka, ktorý reklamáciu prijal;

• kontaktné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, adresa, telefonický prípadne e-mailový kontakt)


4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou časťou vybavenie reklamácie, list oboznamujúci kupujúceho o vybavení reklamácie alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.


5. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znova odo dňa prevzatia tohto nového tovaru.


6. Ak si zákazník vec po vybavení reklamácie včas neprevezme, začne záručná doba plynúť odo dňa, kedy bol povinný si vec po reklamácií prevziať.


7. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť opravený reklamovaný výrobok do 10 dní od uplynutia doby, keď oprava mala byť alebo bola urobená, a ak bola urobená neskôr, do 10 dní od vyrozumenia o jej vykonaní. Ak kupujúci výrobok z opravy nevyzdvihne v lehote podľa predchádzajúcej vety, je TopRobot s.r.o. oprávnená účtovať si poplatok za uskladnenie vo výške 1,-€ denne a od 91. dňa do 150. dňa od posledného dňa lehoty, v ktorej si mal kupujúci povinnosť tovar vyzdvihnúť, poplatok za uskladnenie vo výške 1,50,-€. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar do 150. dňa od posledného dňa lehoty, v ktorej si mal kupujúci povinnosť tovar, má TopRobot s.r.o. právo tovar predať po predchádzajúcom písomnom upozornení a márnom uplynutí dodatočnej lehoty 14 dní, ak jej bude známa adresa kupujúceho. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí TopRobot s.r.o. výťažok predaja po odrátaní poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok musí kupujúci uplatniť v predajni TopRobot s.r.o., kde bola reklamácia uplatnená.


8. Ak požiada kupujúci počas alebo po vybavení reklamácie o doručenie tovaru do akéhokoľvek miesta mimo miesta uplatnenie reklamácie, bude mu tovar doručený na jeho náklady.

 

  1. Práva kupujúceho (spôsob vybavenia reklamácie)


1. Ak je dodanie tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:


a) požiadať o odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru,


b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,


c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo


d) odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí)


2. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 1. tohto článku patrí kupujúcemu len ak ju oznámi predávajúcemu pri reklamácii tovaru v prípade reklamácie priamo v prevádzke predávajúceho alebo vo včas zaslanom oznámení vád. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámi túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote určenej na vybavenie reklamácie, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu z ceny.


3. V prípade, ak kupujúci neoznámi voľbu svojich nárokov spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, má nárok z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.


4. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva nepodstatný, spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chybný tovar. Ostatné vady tovaru je predávajúci povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenie vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dobe určenej na vybavenie reklamácie uplatňovať iné nároky z vád tovaru. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v dobe určenej na vybavenie reklamácie, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri uplatnení reklamácie alebo v lehote najviac 20 dní od uplatnenia reklamácie u predávajúceho.


5. Kupujúci nemôže, bez ohľadu na to, či je dodanie tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom alebo nepodstatným spôsobom, od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.

 

  1. Záverečné ustanovenia


1. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho neupravené v tomto reklamačnom poriadku sa spravujú príslušnými ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti TopRobot s.r.o. a Obchodným zákonníkom.


2. Reklamačný poriadok pre obchodné vzťahy nadobúda platnosť a účinnosť od dňa 13.11.2020.