Postup pri výkone práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená na výkon svojich práv vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). 

Bližšie sú jednotlivé práva dotknutej osoby uvedené na webovom sídle právnickej osoby TopRobot s.r.o., Okružná 577/4, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 48 310 778, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 106587/B (ďalej len „Právnická osoba“), https://bazen-centrum.sk, ako aj v článku 15 až 22, 77, 78, 79, 82 Nariadenia resp. v § 21 až 28, § 38 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje). 

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia alebo Zákona o ochrane osobných údajov u právnickej osoby ako prevádzkovateľa, podaním žiadosti, a to 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby: 

Korešpondenčná adresa:           Zodpovedná osoba GDPR – Ing. Michal Hanuliak, TopRobot s.r.o., Okružná 577/4, 900 42 Dunajská Lužná

E-mail:                                         shop@bazen-centrum.sk            

Právnická osoba ako prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti dotknutej osoby podľa článkov 15 až 22 Nariadenia, resp. podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje), bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Právnická osoba informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sú podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. 

Ak Právnická osoba neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk) a uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. 

Všetky informácie, oznámenia a opatrenia na žiadosť dotknutej osoby sa poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Právnická osoba môže buď: 

  1. požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytovanie informácií alebo oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
  2. odmietnuť konať na základe žiadosti. 

Právnická osoba znáša bremeno preukázania zjavnej neopodstatnenosti alebo neprimeranosti žiadosti. 

Ak má Právnická osoba oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť uvedenú v článku 15 až 21 Nariadenia, resp. podľa § 21 až § 27 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje), môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby. 

Ak Právnická osoba ako prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s dotknutou osobou veľké množstvo informácií, môže požadovať, aby pred doručením informácií dotknutá osoba spresnila, ktorých informácií alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka. 

Právnická osoba ako prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia alebo § 22, § 23 ods. 1 a § 24 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje), pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Právnická osoba o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.